Hỗ Trợ trực tuyến

Đăng ký nhận tin khuyến mại

Vui lòng điền vào form đăng kí để nhận thông tin khuyến mại từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Mỡ Sinopec Cytal NLGI 2, 3, NoT3

Liên hệ

Còn hàng

Mỡ bôi trơn Sinopec Multipurpose Lithium Grease No là dòng sản phẩm mỡ chịu nhiệt Sinopec đặc biệt chất lượng cao, được sản xuất bởi hãng dầu nhớt Sinopec một trong những nhà sản xuất mỡ bôi trơn công nghiệp lớn nhất thế giới hiện nay.

Với công nghệ hiện đại mỡ chịu nhiệt Sinopec Multipurpose Lithium Grease No 1, 2, được pha chế từ dầu khoáng cao cấp được tinh lọc, với chất làm đặc gốc xà phòng lithi có chứa phụ gia cực áp và ,phụ gia chống gỉ,chống oxi hóa, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn để phù hợp với thời tiết khí hậu Việt Nam giúp cho khả năng bôi trơn hoàn hảo.

please_choice

MÔÕ MULTI-PURPOSE  LITHIUM GREASE

Môõ ña duïng goác Lithium

MOÂ TAÛ

MULTI-PURPOSE  LITHIUM GREASE  laø loaïi môõ goác lithium ña duïng ñöôïc pha cheá töø daàu khoaùng tinh cheá , xaø phoøng lithium vaø phuï gia choáng oxi hoaù , choáng ræ.  Loaïi môõ naøy coù theå duøng trong caùc heä thoáng boâi trôn khaùc nhau. Môõ soá 1 ñöôïc duøng trong heä thoáng boâi trôn trung taâm, môõ soá 2 vaø 3, 4 duøng caùc duïng cuï bôm tay.

Môõ MULTI-PURPOSE  LITHIUM GREASE  theo tieâu chuaån GB/T 7631.8-90 (ISO 6743/9-1987) ñöôïc phaân loaïi nhö sau: L-XBCHA1, L-XBCHA2, L-XBCHA3.

LÔÏI ÑIEÅM

- Môõ ña duïng vôùi ñoä oån ñònh cô hoïc vaø choáng oxy hoaù tuyeät haûo.

- Khaû naêng khaùng nöôùc vaø choáng ræ noåi baât. Coù theå söû duïng trong caùc thieát bò trong moâi tröôøng coù hôi aåm hoaëc coù nöôùc.

- Khoâng chöùa kim loaïi naëng nitrite hoaëc caùc hoaù chaát coù haïi cho söùc khoeû vaø moâi tröôøng.

- Thôøi gian söû duïng laâu.

 

SÖÛ DUÏNG

Duøng ñeå boâi trôn caùc voøng bi, truïc laên, oå tröôït cuûa moïi loaïi oâ toâ va øthieát bò coâng nghieäp trong khoaûng nhieät ñoä töø -20oC ñeán 120oC, ñaëc bieät laø caùc oå bi baùnh xe. Loaïi môõ naøy coù tính boâi trôn toát ngay caû khi moâi tröôøng coù ñoä aåm cao.

 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

 Môõ MULTI-PURPOSE  LITHIUM GREASE  ñaït tieâu chuaån GB 7324 cuûa Trung Quoác

Chæ tieâu

Phöông

phaùp ño

Ñôn vò ño

MULTI-PURPOSE  LITHIUM GREASE 

No 1

No 2

No 3

No T3 (No 4)

Caáp ñoä ñaëc NLGI

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 3

NLGI 4

Daïng beà ngoaøi

Quan saùt

Ñoàng nhaát,  Vaøng saäm 

Chaát laøm ñaëc

Xaø phoøng lithium

Daàu goác

Khoùang

Ñoä xuyeân kim ôû 25oC

(sau 60 laàn giaõ)

ASTM D217

mm-1

310-330

265-290

220-250

200-230

Nhieät ñoä nhoû gioït,

ASTM D566

oC

Min 170

Min 175

Min 180

Min 180

Ñoä phaân taùch daàu ôû 100oC, sau 24 giôø

ASTM D1742

%W

Max 5

Max 5

Max 5

Max 5

Aên moøn taám ñoàng

T2, 100oC, 24h

ASTM D4048

Khoâng

Khoâng

Khoâng

Khoâng

Thöû nöôùc röûa troâi

(38oC, 1h)

ASTM D1264

%W

4

2.4

1.6

0.3

Nhieät ñoä laøm vieäc

oC

-20 ñeán 120

                   

Bao bì:  phuy 180kg

TECHNICAL DATA SHEET

SINOPEC MULTIPURPOSE LITHIUM BASE GREASE

Thickened by lithium 12-hydroxystearate, SINOPEC Multipurpose Lithium Base Grease is made from deeply refined mineral oil with rust and oxidation inhibitors and other additives. It can substitute calcium and sodium base grease. Adaptable to different lubricating device. No.1 grease can be used in centralized lubricating system and No.2 and No.3 can be transfused by hand tools.

Features & Benefits

· Multi-purpose with excellent mechanical and oxidation stability.

· Good water resistant and anti-rust properties. Can be applied to equipments under moist and water presented conditions.

· Do not contain any heavy metal, nitrite and other chemicals that do harm to human’s health and pollute environment.

Technical specification

· Meets the following performance specification: GB 7324-94, Q/SH303 474-2009.

Application

· It is suitable for lubricating rolling bearing, sliding bearing and other friction points of general mechanical equipments.

· Application temperature range:-20ºC to 120ºC.

Typical Properties

Items

Typical Properties

Test Method

1

2

3

T3 (No.4)

Appearance

Light yellow to brown smooth buttery

Visual

Worked Cone Penetration,0.1mm

310-340

265-295

220-250

200-230

ASTM D 217

Dropping Point, ºC

Min 170

Min 175

Min 180

Min 180

ASTM D 566

Prolonged Worked Cone Penetration     (105 Strokes), 0.1mm

Max 400

Max 350

Max 320

Max 320

ASTM D 217

Water Washout (38ºC,1h)

4

2.4

1.6

0.3

ASTM D 1264

Corrosion prevention (52ºC,48h), grade

Pass

Pass

Pass

Pass

ASTM D 1743

Attentions

· Prevent water and impurities during storage and transportation.

· Do not mix with other type of grease.

· Do not heat before using.

Thong ke